Детско-юношеского Конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка-2022».

Положение. http://odc-oktyabr.ru/events/polozhenie-o-provedenie-detsko-yunosheskogo-konkursa-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-rozhdestvenskaya-skazka-2022.html